УЧЕБЕН ПРОЦЕС

"Малко българско училище" предлага разнообразни учебни програми, които следват държавните образователни стандарти на МОН в България. Програмите са предназначени за:

    • деца (2 - 4 г.);
    • ученици (5 -18 г.);
    • възрастни (над 18 г).

Индивидуалният подход, възрастовите особености на децата и езиковата компетентност са водещи при изработването на специфична методика, която да задоволява потребностите на учащите се. В хода на работата си преподавателите използват методически инструментариум от различни области на преподаването на български език като роден и като чужд.

Иновативните подходи, творческите търсения и новаторските умения на забележителни професионалисти - учители намират конкретно приложение в изработването на учебници и учебни помагала, чието съдържание отговаря на принципите достъпност и адекватност и обуславя интереса на децата към различните научни дисциплини.