УЧЕБЕН ПРОЦЕС

"Малко българско училище в Чикаго" предлага разнообразни учебни програми, които следват държавните образователни стандарти на МОН в България. Програмите са предназначени за:

Индивидуалният подход, възрастовите особености на децата и езиковата компетентност са водещи при изработването на специфична методика, която да задоволява потребностите на учащите се. В хода на работата си преподавателите използват методически инструментариум от различни области на преподаването на български език като роден и като чужд.

Иновативните подходи, творческите търсения и новаторските умения на забележителни професионалисти - учители намират конкретно приложение в изработването на учебници и учебни помагала, чието съдържание отговаря на принципите достъпност и адекватност и обуславя интереса на децата към различните научни дисциплини.

Учебни програми за обучението в чужбина

https://web.mon.bg/bg/28

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2017/2018 година постъпват в I, във II, в V, в VI и  VIII клас

Програмите са одобрени със Заповед № РД09-4901/04.09.2017 г. на министъра на образованието и науката

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2018/2019 година постъпват в III, в VII и в IX клас

Програмите са одобрени със Заповед № РД09-5365/06.10.2017 г. на министъра на образованието и науката

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2019/2020година постъпват в IV и в X клас

Програмите са одобрени със Заповед № РД09-78/22.01.2018 г. на министъра на образованието и науката
 

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2019/2020година постъпват в IV и в X клас

Програмите са одобрени със Заповед № РД09-78/22.01.2018 г. на министъра на образованието и науката
 


Учебни програми по история и цивилизации и по география и икономика за обучението, организирано в чужбина, за учениците от V-VII клас през учебната 2017/2018 година